O projekcie

REALIZOWANY PROJEKT TERYTORIALNEJ WSPÓŁPRACY PRZEZ GRANICĘ

Lokalna grupa działania (LGD) z Tauróg realizuje projekt pt. „Tworzenie klasteru rzemieślniczego w Taurogach i Suwałkach”. („Establisment of handcraftsin Taurage – Suwalki region“). Projekt jest realizowany w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej między Polską a Litwą zgodnie z programem o współpracy transgranicznej w celu promowania rozwoju regionu pogranicza litewsko-polskiego poprzez wzmocnienie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej.

Program jest częściowo finansowany przez europejski fundusz rozwoju. Ogólna wartość projektu stanowi 58079,78 euro, jednakże fundusze europejskie mogą pokryć koszty wydatków do 85 proc. Okres trwania projektu 2014-04-01–2014-10-10. Uczestnicy projektu – po 12 rzemieślników i drobnych przedsiębiorców z Litwy i z Polski.

Lokalna grupa działania (LGD) w Taurogach składa się z publicznych i prywatnych partnerów, którzy pracują w miejscowościach wiejskich, w tym też z przedstawicieli różnych społecznych i gospodarczych sektorów. Misja grupy polega na tym by rowijać aktywność społeczną i gospodarczą w miejscowościach wiejskich, gdzie rzemiosła i produkowanie towarów na niewielką skalę, są podstawowym czynnikiem do wzrostu gospodarczego. Region Taurogi jest jednym z tych, gdzie jest najwyższy poziom bezrobocia na Litwie, a na jego terytorium nie ma dużych spółek. Podobna sytuacja jest w Suwałkach. Mieszkańcy tych regionów powinni sami sobie stworzyć miejsca pracy.

Lokalna grupa działania (LGD) w Taurogach działa w różnych dziedzinach społeczno godpodarczych, które mają na celu dążenie do tego by stworzyć lepsze środowisko życia i pracy. Społeczność bierze czynny udział w różnych szkoleniach, spotkaniach, imprezach, w poszukiwaniu nowych kontaktów i tworzeniu sieci partnerskich. Zanim rozpoczął się ten projekt ani grupa LGD w Taurogach, ani w Puńsku nie miały publicznej bazy dannych i informacji o rzemieślnikach i drobnych producentach z tych regionów, o tym jakie wyroby, produkty czy usługi mogą oferować, a także o możliwościach rozwoju. Lokalnym rzemieślnikom i drobnym producentom brakowało wiedzy i umiejętności o tym jak należy komunikować i współpracować w rozwijaniu biznesu i tworzeniu wspólnych produktów w regionie, a szczególnie za jego granicami. Po uwzględnieniu wszystkich aspektów, których celem jest zaproponowanie dla lokalnych rzemieślników i drobnych przedsiębiorców by mogli tworzyć produkty i usługi o wysokiej wartości dodatniej, a także zapewnić skuteczny marketing stwarzając odpowiednie warunki dla współpracy pomiędzy rzemieślnikami a innymi sektorami (społecznym, edukacyjnym, sektorami kultury i IT) by założyć klaster rzemieślniczy. Klaster – to nowoczesny sposób by wzmocnić konkurencyjność, wydajność, rozwój i środowisko biznesowe w Taurogach i Puńsku. Działalność  w klasterze, a także wszystkie narzędzia (strona internetowa, wspólne produkty, wiedza, kontakty itd.) zostały stworzone podczas trwania projektu. Po zakończeniu projektu staną się one jedną z dziedzin działalności grupy LGD w Taurogach.