Apie projektą

VYKDOMAS TERITORINIO BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROJEKTAS

Tauragės rajono vietos veiklos grupė įgyvendina projektą „Amatų klasterio kūrimas Tauragės ir Suvalkų regione“ („Establisment of handcrafts in Taurage – Suwalki region“) vykdomas pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programą, skirtą skatinti tvarų Lietuvos ir Lenkijos pasienio regiono vystymąsi didinant ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą.

Programa iš dalies finansuojama Europos regioninės plėtros fondo. Bendra projekto vertė 58079,78 eurų, parama sudaro ne daugiau 85 %. Projekto trukmė: 2014-04-01 – 2014-10-10. Projekto dalyviai – po 12 amatininkų ar smulkių verslininkų iš Lietuvos ir Lenkijos pusės.

Tauragės rajono vietos veiklos grupė (VVG) yra sudaryta iš kaimo teritorijoje esančių viešųjų ir privačiųjų partnerių įskaitant įvairių socialinių ir ekonominių sektorių atstovus. Tauragės VVG misija yra skatinti socialinį-ekonominį aktyvumą kaimo vietovėse, kur amatų ir nedidelio masto produktų gamyba yra pagrindinė ekonomikos potencialo sritis regione, atsižvelgiant į tai, kad Tauragės regionas yra vienas iš turinčių didžiausią nedarbo lygį Lietuvoje ir neturintis didelių bendrovių savo teritorijoje. Panaši situacija taip pat yra ir Suvalkų regione. Gyventojai šiuose regionuose patys turi susikurti darbo vietas.

Tauragės VVG aktyviai veikia įvairių socialinių-ekonominių veiksmų plėtros srityje, kuriais siekiama padėti Tauragės kaimo teritorijos gyventojams susikurti geresnę gyvenimo ir darbo aplinką. Bendruomenė aktyviai dalyvauja įvairiose veiklose – mokymuose, susitikimuose, renginiuose, naujų kontaktų paieškoje ir partnerystės tinklų kūrime ir t.t. Iki pradedant įgyvendinti šį projektą, nei Tauragės VVG, nei Punsko valsčius neturėjo viešai prieinamos duomenų bazės apie šių regionų amatininkus ir smulkiuosius gamintojus, jų gaminamus produktus ir paslaugas, plėtros galimybes. Vietiniams amatininkams ir smulkiesiems gamintojams trūko žinių ir gebėjimų, reikalingų bendraujant ir  bendradarbiaujant,  vystant verslumą ir kuriant  bendrus produktus regione ir ypač už jo ribų. Atsižvelgiant į tai, buvo pradėtas šis projektas, kurio tikslai yra pasiūlyti būdus, kaip vietos amatininkai ir smulkieji verslininkai galėtų gaminti aukštesnės pridėtinės vertės produktus ir paslaugas ir užtikrinti veiksmingą jų rinkodarą, sukuriant sąlygas bendradarbiavimui tarp amatininkų ir kitų  sektorių (socialinio, švietimo, kultūros, informacinių technologijų ir kt.) atstovų, t.y. įkurti amatų klasterį. Klasteris – tai novatoriškas būdas stiprinti konkurencingumą, našumo augimą ir verslo aplinką Tauragės ir Punsko savivaldybėse. Veikla klasteryje, o taip pat visi įrankiai, sukurti projekto metu (svetainė, bendri produktai, žinios, kontaktai ir t.t.) projektui pasibaigus taps Tauragės VVG viena iš veiklos krypčių.